CAMOZZI Bộ lọc khí MX3

19:04 ICT Thứ ba, 07/02/2023

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Bộ lọc khí » Bộ lọc khí Camozzi

CAMOZZI Bộ lọc khí MX3

Thứ năm - 05/01/2017 14:14
Công ty SEMIC chuyên Phân phối Van điện từ Camozzi,,xi lanh khí Camozzi,van Camozzi,đầu nối khí Camozzi,lọc khí Camozzi,goăng phớt Camozzi,cảm biến xi lanh Camozzi
CAMOZZI Bộ lọc khí MX3
iên công ty SEMIC là đại diện độc quyền sản phẩm của CAMOZZI tại Việt Nam,
Sản phẩm camozzi công ty chúng tôi đã được khẳng định trên thị trường

- Với những dòng sản phẩm thông dụng : Series :MC/MX,cách lựa chọn sản phẩm
MX2-1/2-000001   MX2-3/4-AV
MX2-1/2-000002   MX2-3/4-F00
MX2-1/2-000003   MX2-3/4-F03
MX2-1/2-000003-TF   MX2-3/4-F05
MX2-1/2-000004   MX2-3/4-F08
MX2-1/2-000005   MX2-3/4-F10
MX2-1/2-000005EX   MX2-3/4-F13
MX2-1/2-000006   MX2-3/4-F18
MX2-1/2-000007   MX2-3/4-FC00
MX2-1/2-000008   MX2-3/4-FC03
MX2-1/2-000009   MX2-3/4-FC10
MX2-1/2-000010   MX2-3/4-FC13
MX2-1/2-000011   MX2-3/4-FC18
MX2-1/2-000012   MX2-3/4-FCA
MX2-1/2-000013   MX2-3/4-FL
MX2-1/2-000014   MX2-3/4-FR0000
MX2-1/2-000015   MX2-3/4-FR0000-LH
MX2-1/2-000016   MX2-3/4-FR0004
MX2-1/2-000017   MX2-3/4-FR0004EX
MX2-1/2-000018   MX2-3/4-FR0040
MX2-1/2-000019   MX2-3/4-FR0042
MX2-1/2-000020   MX2-3/4-FR0070
MX2-1/2-000021   MX2-3/4-FR0073
MX2-1/2-000022   MX2-3/4-FR0300
MX2-1/2-000023   MX2-3/4-FR0304
MX2-1/2-000024   MX2-3/4-FR0340
MX2-1/2-000025   MX2-3/4-FR0342
MX2-1/2-000026   MX2-3/4-FR0370
MX2-1/2-000027   MX2-3/4-FR0373
MX2-1/2-000028   MX2-3/4-FR0500
MX2-1/2-000029   MX2-3/4-FR0504
MX2-1/2-000030   MX2-3/4-FR0800
MX2-1/2-000031   MX2-3/4-FR0804
MX2-1/2-000032   MX2-3/4-FR0840
MX2-1/2-000033   MX2-3/4-FR0842
MX2-1/2-000034   MX2-3/4-FR0870
MX2-1/2-000035   MX2-3/4-FR0873
MX2-1/2-000036   MX2-3/4-FR1000
MX2-1/2-000037   MX2-3/4-FR1004
MX2-1/2-000038   MX2-3/4-FR1040
MX2-1/2-000039   MX2-3/4-FR1042
MX2-1/2-000040   MX2-3/4-FR1070
MX2-1/2-000041   MX2-3/4-FR1073
MX2-1/2-000042   MX2-3/4-FR1300
MX2-1/2-000043   MX2-3/4-FR1300EX
MX2-1/2-000044   MX2-3/4-FR1304
MX2-1/2-000045   MX2-3/4-FR1340
MX2-1/2-000046   MX2-3/4-FR1342
MX2-1/2-000047   MX2-3/4-FR1370
MX2-1/2-000048   MX2-3/4-FR1373
MX2-1/2-000049   MX2-3/4-FR1800
MX2-1/2-000050   MX2-3/4-FR1804
MX2-1/2-000051   MX2-3/4-FR1840
MX2-1/2-000052   MX2-3/4-FR1842
MX2-1/2-000053   MX2-3/4-FR1870
MX2-1/2-000054   MX2-3/4-FR1873
MX2-1/2-000055   MX2-3/4-FR2004
MX2-1/2-000056   MX2-3/4-FR2042
MX2-1/2-000057   MX2-3/4-FR2073
MX2-1/2-000058   MX2-3/4-FRS01
MX2-1/2-000059   MX2-3/4-HH
MX2-1/2-000060   MX2-3/4-JJ
MX2-1/2-000061   MX2-3/4-KK
MX2-1/2-000062   MX2-3/4-L00
MX2-1/2-000063   MX2-3/4-L00EX
MX2-1/2-000064   MX2-3/4-R000
MX2-1/2-000065   MX2-3/4-R000EX
MX2-1/2-000066   MX2-3/4-R004
MX2-1/2-000067   MX2-3/4-R004EX
MX2-1/2-000068   MX2-3/4-R010
MX2-1/2-000069   MX2-3/4-R014
MX2-1/2-000070   MX2-3/4-R400
MX2-1/2-000071   MX2-3/4-R402
MX2-1/2-000072   MX2-3/4-R410
MX2-1/2-000073   MX2-3/4-R412
MX2-1/2-000074   MX2-3/4-R700
MX2-1/2-000075   MX2-3/4-R703
MX2-1/2-000076   MX2-3/4-R703EX
MX2-1/2-000077   MX2-3/4-R710
MX2-1/2-000078   MX2-3/4-R713
MX2-1/2-000079   MX2-3/4-RCA100
MX2-1/2-000083   MX2-3/4-RCA102
MX2-1/2-000084   MX2-3/4-RCA110
MX2-1/2-000085   MX2-3/4-RCA112
MX2-1/2-000086   MX2-3/4-RCA200
MX2-1/2-000087   MX2-3/4-RCA204
MX2-1/2-000088   MX2-3/4-RCA210
MX2-1/2-000089   MX2-3/4-RCA214
MX2-1/2-000090   MX2-3/4-RCV100
MX2-1/2-000091   MX2-3/4-RCV102
MX2-1/2-000092   MX2-3/4-RCV110
MX2-1/2-000093   MX2-3/4-RCV112
MX2-1/2-000094   MX2-3/4-RCV200
MX2-1/2-000095   MX2-3/4-RCV204
MX2-1/2-000096   MX2-3/4-RCV210
MX2-1/2-000097   MX2-3/4-RCV214
MX2-1/2-000098   MX2-3/4-V01
MX2-1/2-000099   MX2-3/4-V01EX
MX2-1/2-000100   MX2-3/4-V16
MX2-1/2-000101   MX2-3/4-V17
MX2-1/2-000102   MX2-3/4-V36
MX2-1/2-000103   MX2-3/8-000001
MX2-1/2-000104   MX2-3/8-000002
MX2-1/2-000105   MX2-3/8-000003
MX2-1/2-000106   MX2-3/8-000004
MX2-1/2-000107   MX2-3/8-000005
MX2-1/2-000108   MX2-3/8-000006
MX2-1/2-000109   MX2-3/8-000007
MX2-1/2-000112   MX2-3/8-000008
MX2-1/2-000113   MX2-3/8-000009
MX2-1/2-000114   MX2-3/8-000010
MX2-1/2-000115   MX2-3/8-000011
MX2-1/2-000116   MX2-3/8-000012
MX2-1/2-000117   MX2-3/8-000013
MX2-1/2-000118   MX2-3/8-000014
MX2-1/2-000119   MX2-3/8-000015
MX2-1/2-000120   MX2-3/8-000016
MX2-1/2-000121   MX2-3/8-000017
MX2-1/2-000122   MX2-3/8-000018
MX2-1/2-000123   MX2-3/8-000019
MX2-1/2-000125   MX2-3/8-000020
MX2-1/2-000126   MX2-3/8-000021
MX2-1/2-000127   MX2-3/8-000022
MX2-1/2-000128   MX2-3/8-000023
MX2-1/2-000129   MX2-3/8-000024
MX2-1/2-000130   MX2-3/8-000025
MX2-1/2-000131   MX2-3/8-000026
MX2-1/2-000135   MX2-3/8-000027
MX2-1/2-000136   MX2-3/8-000028
MX2-1/2-000137   MX2-3/8-000029
MX2-1/2-000138   MX2-3/8-000030
MX2-1/2-000139   MX2-3/8-000031
MX2-1/2-000140   MX2-3/8-000032
MX2-1/2-000141   MX2-3/8-000033
MX2-1/2-000142   MX2-3/8-000034
MX2-1/2-000143   MX2-3/8-000035
MX2-1/2-000144   MX2-3/8-000036
MX2-1/2-000145   MX2-3/8-000037
MX2-1/2-000146   MX2-3/8-000038
MX2-1/2-000148   MX2-3/8-000039
MX2-1/2-000149   MX2-3/8-000040
MX2-1/2-000159   MX2-3/8-000041
MX2-1/2-000160   MX2-3/8-000042
MX2-1/2-000161   MX2-3/8-000043
MX2-1/2-000162   MX2-3/8-000044
MX2-1/2-AV   MX2-3/8-000045
MX2-1/2-AV-TF   MX2-3/8-000046
MX2-1/2-AVEX   MX2-3/8-000047
MX2-1/2-B00   MX2-3/8-000048
MX2-1/2-B00EX   MX2-3/8-000049
MX2-1/2-B01   MX2-3/8-000050
MX2-1/2-B02   MX2-3/8-000051
MX2-1/2-F00   MX2-3/8-000052
MX2-1/2-F00-TF   MX2-3/8-000053
MX2-1/2-F03   MX2-3/8-000054
MX2-1/2-F03-LH   MX2-3/8-000055
MX2-1/2-F03EX   MX2-3/8-000056
MX2-1/2-F08   MX2-3/8-000057
MX2-1/2-F10   MX2-3/8-000058
MX2-1/2-F10-TF   MX2-3/8-000059
MX2-1/2-F13   MX2-3/8-000060
MX2-1/2-F15   MX2-3/8-000061
MX2-1/2-F18   MX2-3/8-000062
MX2-1/2-FC00   MX2-3/8-000063
MX2-1/2-FC00-TF   MX2-3/8-000064
MX2-1/2-FC03   MX2-3/8-000072
MX2-1/2-FC05   MX2-3/8-AV
MX2-1/2-FC08   MX2-3/8-AV-LH
MX2-1/2-FC10   MX2-3/8-F00
MX2-1/2-FC13   MX2-3/8-F03
MX2-1/2-FC15   MX2-3/8-F08
MX2-1/2-FC18   MX2-3/8-F10
MX2-1/2-FCA   MX2-3/8-F13
MX2-1/2-FCA-LH   MX2-3/8-F15
MX2-1/2-FL   MX2-3/8-F18
MX2-1/2-FR0000   MX2-3/8-FC00
MX2-1/2-FR0000EX   MX2-3/8-FC00-LH
MX2-1/2-FR0000S01   MX2-3/8-FC03
MX2-1/2-FR0004   MX2-3/8-FC05
MX2-1/2-FR0004-LH   MX2-3/8-FC08
MX2-1/2-FR0004-TF   MX2-3/8-FC10
MX2-1/2-FR0004EX   MX2-3/8-FC13
MX2-1/2-FR0040   MX2-3/8-FC18
MX2-1/2-FR0042   MX2-3/8-FCA
MX2-1/2-FR0070   MX2-3/8-FL
MX2-1/2-FR0073   MX2-3/8-FR0000
MX2-1/2-FR0300   MX2-3/8-FR0000EX
MX2-1/2-FR0304   MX2-3/8-FR0004
MX2-1/2-FR0304EX   MX2-3/8-FR0004-LH
MX2-1/2-FR0304S01   MX2-3/8-FR0004EX
MX2-1/2-FR0304S02   MX2-3/8-FR0004S01
MX2-1/2-FR0340   MX2-3/8-FR0040
MX2-1/2-FR0342   MX2-3/8-FR0042
MX2-1/2-FR0370   MX2-3/8-FR0070
MX2-1/2-FR0373   MX2-3/8-FR0073
MX2-1/2-FR0504   MX2-3/8-FR0300
MX2-1/2-FR0800   MX2-3/8-FR0304
MX2-1/2-FR0804   MX2-3/8-FR0304-LH
MX2-1/2-FR0840   MX2-3/8-FR0304S05
MX2-1/2-FR0842   MX2-3/8-FR0340
MX2-1/2-FR0870   MX2-3/8-FR0342
MX2-1/2-FR0873   MX2-3/8-FR0370
MX2-1/2-FR1000   MX2-3/8-FR0504
MX2-1/2-FR1004   MX2-3/8-FR0800
MX2-1/2-FR1004-LH   MX2-3/8-FR0804
MX2-1/2-FR1004EX   MX2-3/8-FR0840
MX2-1/2-FR1040   MX2-3/8-FR0842
MX2-1/2-FR1042   MX2-3/8-FR0870
MX2-1/2-FR1070   MX2-3/8-FR0873
MX2-1/2-FR1070EX   MX2-3/8-FR1000
MX2-1/2-FR1073   MX2-3/8-FR1004
MX2-1/2-FR1073-LH   MX2-3/8-FR1004-LH
MX2-1/2-FR1300   MX2-3/8-FR1040
MX2-1/2-FR1300S01   MX2-3/8-FR1042
MX2-1/2-FR1300S02   MX2-3/8-FR1070
MX2-1/2-FR1300S03   MX2-3/8-FR1073
MX2-1/2-FR1304   MX2-3/8-FR1300
MX2-1/2-FR1304S01   MX2-3/8-FR1304
MX2-1/2-FR1340   MX2-3/8-FR1340
MX2-1/2-FR1342   MX2-3/8-FR1342
MX2-1/2-FR1370   MX2-3/8-FR1370
MX2-1/2-FR1373   MX2-3/8-FR1373
MX2-1/2-FR1500   MX2-3/8-FR1800
MX2-1/2-FR1504   MX2-3/8-FR1804
MX2-1/2-FR1800   MX2-3/8-FR1840
MX2-1/2-FR1804   MX2-3/8-FR1842
MX2-1/2-FR1840   MX2-3/8-FR1870
MX2-1/2-FR1842   MX2-3/8-FR1873
MX2-1/2-FR1870   MX2-3/8-FR2004
MX2-1/2-FR1873   MX2-3/8-FR2042
MX2-1/2-FR2004   MX2-3/8-FR2073
MX2-1/2-FR2042   MX2-3/8-FR3000
MX2-1/2-FR2070   MX2-3/8-FR3004
MX2-1/2-FR2073   MX2-3/8-FR3040
MX2-1/2-FR3004EX   MX2-3/8-FR3042
MX2-1/2-FRS01   MX2-3/8-FRS02
MX2-1/2-FRS02   MX2-3/8-FRS04
MX2-1/2-FRS04   MX2-3/8-HH
MX2-1/2-FRS06   MX2-3/8-JJ
MX2-1/2-FRS07   MX2-3/8-KK
MX2-1/2-FRS08   MX2-3/8-KK-INOX
MX2-1/2-FRS09   MX2-3/8-L00
MX2-1/2-FRS10   MX2-3/8-L00-LH
MX2-1/2-FRS11   MX2-3/8-L00EX
MX2-1/2-FRS12   MX2-3/8-R000
MX2-1/2-HH   MX2-3/8-R000EX
MX2-1/2-JJ   MX2-3/8-R000S01
MX2-1/2-KK   MX2-3/8-R000S02
MX2-1/2-L00   MX2-3/8-R004
MX2-1/2-L00EX   MX2-3/8-R004EX
MX2-1/2-M000   MX2-3/8-R010
MX2-1/2-M004   MX2-3/8-R014
MX2-1/2-M014   MX2-3/8-R400
MX2-1/2-M400   MX2-3/8-R402
MX2-1/2-M402   MX2-3/8-R402EX
MX2-1/2-M700   MX2-3/8-R410
MX2-1/2-M703   MX2-3/8-R412
MX2-1/2-M703EX   MX2-3/8-R700
MX2-1/2-MCA100   MX2-3/8-R703
MX2-1/2-MCA102   MX2-3/8-R710
MX2-1/2-MCA110   MX2-3/8-R713
MX2-1/2-MCA112   MX2-3/8-RCA100
MX2-1/2-MCA200   MX2-3/8-RCA102
MX2-1/2-MCA204   MX2-3/8-RCA110
MX2-1/2-MCA210   MX2-3/8-RCA112
MX2-1/2-MCA214   MX2-3/8-RCA200
MX2-1/2-MCV100   MX2-3/8-RCA204
MX2-1/2-MCV100-S01   MX2-3/8-RCA210
MX2-1/2-MCV102   MX2-3/8-RCA214
MX2-1/2-MCV110   MX2-3/8-RCV100
MX2-1/2-MCV112   MX2-3/8-RCV102
MX2-1/2-MCV200   MX2-3/8-RCV110
MX2-1/2-MCV200-S02   MX2-3/8-RCV112
MX2-1/2-MCV204   MX2-3/8-RCV200
MX2-1/2-MCV204-LH   MX2-3/8-RCV204
MX2-1/2-MCV210   MX2-3/8-RCV210
MX2-1/2-MCV214   MX2-3/8-RCV214
MX2-1/2-MEA100   MX2-3/8-V01
MX2-1/2-MEA102   MX2-3/8-V01EX
MX2-1/2-MEA110   MX2-3/8-V16
MX2-1/2-MEA112   MX2-3/8-V16EX
MX2-1/2-MEA200   MX2-3/8-V17
MX2-1/2-MEA204   MX2-3/8-V36
MX2-1/2-MEA210   MX2-AV1-1/2
MX2-1/2-MEA214   MX2-AV1-3/4
MX2-1/2-MEV100   MX2-AV1-3/8
MX2-1/2-MEV102   MX2-AV2-P
MX2-1/2-MEV110   MX2-AV3
MX2-1/2-MEV112   MX2-AV3-P
MX2-1/2-MEV200   MX2-AV5
MX2-1/2-MEV204   MX2-AV6
MX2-1/2-MEV210   MX2-AV6-P
MX2-1/2-MEV214   MX2-B1-1/2
MX2-1/2-R000   MX2-B2
MX2-1/2-R004   MX2-B3
MX2-1/2-R004-LH   MX2-B4
MX2-1/2-R004EX   MX2-B5
MX2-1/2-R010   MX2-F1-1/2
MX2-1/2-R014   MX2-F1-3/4
MX2-1/2-R104   MX2-F1-3/8
MX2-1/2-R400   MX2-F10
MX2-1/2-R402   MX2-F11
MX2-1/2-R402-LH   MX2-F2
MX2-1/2-R410   MX2-F2-P
MX2-1/2-R412   MX2-F2/1
MX2-1/2-R700   MX2-F2/1-P
MX2-1/2-R703   MX2-F2/2-P
MX2-1/2-R710   MX2-F2/3-P
MX2-1/2-R713   MX2-F3
MX2-1/2-RCA100   MX2-F4
MX2-1/2-RCA102   MX2-F5
MX2-1/2-RCA110   MX2-F9
MX2-1/2-RCA112   MX2-FC1-1/2
MX2-1/2-RCA200   MX2-FC1-3/4
MX2-1/2-RCA204   MX2-FC1-3/8
MX2-1/2-RCA204-LH   MX2-FR1-1/2
MX2-1/2-RCA210   MX2-FR1-3/4
MX2-1/2-RCA214   MX2-FR1-3/8
MX2-1/2-RCV100   MX2-FR25-1/2-P
MX2-1/2-RCV100-LH   MX2-FR25-3/4-P
MX2-1/2-RCV102   MX2-FR25-3/8-P
MX2-1/2-RCV110   MX2-FR5-1/2-P
MX2-1/2-RCV112   MX2-FR5-3/4-P
MX2-1/2-RCV200   MX2-FR5-3/8-P
MX2-1/2-RCV200-LH   MX2-L-1/2-P
MX2-1/2-RCV204   MX2-L-3/4-P
MX2-1/2-RCV204-LH   MX2-L-3/8-P
MX2-1/2-RCV210   MX2-L1-1/2
MX2-1/2-RCV214   MX2-L1-3/4
MX2-1/2-RCV214-LH   MX2-L1-3/8
MX2-1/2-REA100   MX2-L18
MX2-1/2-REA102   MX2-L2
MX2-1/2-REA110   MX2-L2-P
MX2-1/2-REA112   MX2-L4
MX2-1/2-REA200   MX2-M-1/2-P
MX2-1/2-REA204   MX2-M1-1/2
MX2-1/2-REA210   MX2-M3
MX2-1/2-REA214   MX2-M4
MX2-1/2-REV100   MX2-MR1
MX2-1/2-REV102   MX2-MR2
MX2-1/2-REV110   MX2-MR3
MX2-1/2-REV112   MX2-R-1/2-P
MX2-1/2-REV200   MX2-R-3/4-P
MX2-1/2-REV204   MX2-R-3/8-P
MX2-1/2-REV210   MX2-R10-P
MX2-1/2-REV214   MX2-R10/1-P
MX2-1/2-REV214-OX   MX2-R12
MX2-1/2-V01   MX2-R13
MX2-1/2-V01-TF   MX2-R16
MX2-1/2-V01EX   MX2-R16/1
MX2-1/2-V01S01   MX2-R17
MX2-1/2-V16   MX2-R2
MX2-1/2-V16-LH   MX2-R2-P
MX2-1/2-V16-TF   MX2-R20
MX2-1/2-V16EX   MX2-R24
MX2-1/2-V17   MX2-R26
MX2-1/2-V17EX   MX2-R26-P
MX2-1/2-V36   MX2-R26/1-P
MX2-1/2-V36EX   MX2-R26/2-P
MX2-1/2-VS01   MX2-R3
MX2-1/2-VS02   MX2-R3-P
MX2-3/4-000001   MX2-R4
MX2-3/4-000002   MX2-R5
MX2-3/4-000003   MX2-R7-P
MX2-3/4-000004   MX2-R7/1-P
MX2-3/4-000005   MX2-R9
MX2-3/4-000006   MX2-S
MX2-3/4-000007   MX2-V-1/2-P
MX2-3/4-000008   MX2-V-3/4-P
MX2-3/4-000009   MX2-V-3/8-P
MX2-3/4-000010   MX2-V1-1/2
MX2-3/4-000011   MX2-V1-3/4
MX2-3/4-000012   MX2-V1-3/8
MX2-3/4-000014   MX2-V1/1-1/2
MX2-3/4-000015   MX2-V1/1-3/4
MX2-3/4-000016   MX2-V1/1-3/8
MX2-3/4-000017   MX2-V12
MX2-3/4-000018   MX2-V13
MX2-3/4-000019   MX2-V3
MX2-V8-P   MX2-V3-P
MX2-X   MX2-V4
MX2-X-INOX   MX2-V5
MX2-Y   MX2-V6
MX2-Y-INOX   MX2-V8

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công ty, phân phối, xi lanh

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 412

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7496

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2960555